ARANDESIGN logo

Kuch­nie ARAN to mar­ko­wa jakość w pol­skiej cenie. Od 1994 roku zapew­nia­my kom­plek­so­wą i pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę na każ­dym eta­pie reali­za­cji. Nasze pro­jek­ty dosto­so­wu­je­my do indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta. 

Atrak­cyj­ne, nie­po­wta­rzal­ne, wło­skie wzor­nic­two kuch­ni nowo­cze­snych i kla­sycz­nych, połą­czo­ne z zasto­so­wa­niem naj­now­szych tech­no­lo­gii, two­rzą pro­dukt speł­nia­ją­cy ocze­ki­wa­nia este­tycz­ne, jako­ścio­we oraz ceno­we dla róż­nych grup klientów. 

Bla­ty i szaf­ki wyko­na­ne są z mate­ria­łów eko­lo­gicz­nych V-70 o zwięk­szo­nej odpor­no­ści na wil­goć i wytrzy­ma­łość użyt­ko­wa­nia. Sys­te­my zawia­sów i szu­flad obję­te są doży­wot­nią gwa­ran­cją pro­du­cen­ta. Wszyst­kie szy­by ze szkła bezpiecznego. 

CERTYFIKATY

Jakość ofer­ty ARAN WORLD jak i pro­gra­mu EURO­FORM potwier­dzo­na jest mię­dzy­na­ro­do­wy­mi cer­ty­fi­ka­ta­mi ISO 9001, ISO 9002 i szcze­gól­nie wyróż­nia­ją­cym ISO 14000 jako pro­dukt eko­lo­gicz­ny. Opie­ra­jąc się na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu Aran zapew­nia kom­plek­so­wą i pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę na każ­dym eta­pie realizacji. 

URZĄDZENIA

Jako auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor sprzę­tu AGD może­my zapro­po­no­wać wyjąt­ko­wo atrak­cyj­ne ceny uzna­nych marek: SIE­MENS, BOSCH, BLAN­CO, ELI­CA, BLUM, ELEC­TRO­LUXAEG 

ARANDESIGN logo

aran@arandesign.pl

Wszystkie systemy szuflad, zawiasów i podnośników używane w naszych kuchniach objęte są dożywotnią gwarancją.

+48 603 875 640

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na wizytę w studio.

Al. Jerozolimskie 185 paw 34 A

Zapraszamy na wizytę projektową w studio w Warszawie w godzinach 10:00 - 20:00.

Facebook

projekt JJMH